Krönikör   Gunnar Edström, klubbens ordförande under åren 2007–2015. Redigering för hemsidan Christer Wallentin

klubbens första 25 år

Inledning

Texten gör inte anspråk på att vara en komplett beskrivning av allt trevligt som har skett under klubbens tjugofemåriga historia. Min förhoppning är att den ger dig en läsvärd sammanfattning av de flesta viktiga och avgörande aktiviteterna i klubbens utveckling – plus en del annat smått och gott.

Bouleklubbens arkiv är digert. Det innehåller protokoll, skrivelser, tidningsklipp, bilder, noteringar med mera. När jag gick igenom materialet var det lätt att se att initiativtagarna till klubben, och dess tidiga medlemskader, lade ned oerhört mycket kraft och tankar på att etablera Mölle Bouleklubb.  

De lade grunden till den verksamhet som vi i våra dagar har så mycket glädje av med underbar samvaro och spännande kamper. Jag är övertygad om att vi har förvaltat det som pionjärerna byggde upp till deras belåtenhet.

Vårt vackra Mölle ser i dag annorlunda ut än när klubben bildades i augusti 1989 – och hur kommer byn att se ut om ytterligare 25 år? Under klubbens existens har det flera gånger kommit förslag från kommunen om utbyggnad av Mölle; i något av förslagen har klubbens banor inlemmats i planerna, men mer än förslag har det inte blivit. Låt oss därför hoppas att klubben kan leva vidare i många år.

Mölle i september 2014
Gunnar Edström

Så började det

Initiativtagarna till bildandet av Mölle Bouleklubb, Olle Könsberg och Sune Rydén, hade länge diskuterat att bilda en bouleklubb i Mölle. Under några år hade det förekommit sporadiskt spel  i oxelallén, men de ville få till stånd spel på riktiga banor.

De spred sina tankar inom den närmaste vänkretsen. Responsen var så pass positiv att de beslutade att gå vidare. Olle och Sune kallade samman några intresserade Möllebor till ett improviserat möte vid lastkajen på stationsområdet den 15 augusti 1989. Protokollet från detta allra första möte finns bevarat.

Ett improviserat sammanträde

I paragraf fem redovisas en grundläggande syn: »Det var de närvarandes mening att föreningen i första hand skulle ha karaktären av en kamratkrets med informell samling kring boulekloten.« Denna inriktning är vi alltjämt rädda om.

Den 15 augusti 1989 blev genom detta möte i praktiken dagen för bildandet av Mölle Bouleklubb. Ett mer formellt beslut togs emellertid några veckor senare, närmare bestämt på ett sammanträde den 12 september 1989. Då valdes klubbens första styrelse och stadgarna fastställdes.

Den första styrelsen och klubbens stadgar

Styrelsen som valdes utgjordes av Olle Könsberg, ordförande, Åke Thomson, vice ordförande, Barbro Möller, sekreterare, Fredrik Wahlund, kassör, Lennart Seger, tävlingsledare, och Kerstin Kullenberg, suppleant.

Innan klubben bildades prövade man som nämnts på boulespel i oxelallén men fann underlaget alltför ojämnt. Därför flyttade man längre bort, till gångstigen utanför Gylleröd mot Fäladen.

Även denna mark bjöd på verkliga överraskningar vid kasten, och man såg sig om efter en bättre yta. Denna kunde man skönja där våra banor 7–9 ligger i dag.
Efter en hel del hårt, manuellt utplaningsarbete gick det så småningom att spela på något som började likna en bouleplan – om än fortfarande en grov sådan. Detta framgår tydligt av nedanstående bild.

EN GROV BOULEPLAN   Från vänster: Fredrik Wahlund, Åke Thomson,
Olle Könsberg, Kerstin Wahlund, Linnea Larsson, Anna-Greta Svensson och
Göte Svensson. Foto Helsingborgs Dagblad.

Bilden ovan togs när Helsingborgs Dagblad besökte klubben en dag i september 1989. Den artikel som tidningen sedan publicerade var den första om bouleklubben i dagspressen, men många har följt.

Debut i dagspressen

Det fanns onekligen ett växande och genuint intresse hos några av deltagarna. Dessa diskuterade möjligheten att anlägga ett par banor på gamla stationsplan som hade legat för fäfot sedan 1963 – då sista tåget lämnade Mölle.

Byföreningen ställde sig bakom projektet och understödde också det brev som klubben skickade den 17 augusti 1989 till kommunens fritidsnämnd. I brevet begärde man att få disponera området för en bouleplan.

Efter en tid kom ett positivt svar från fritidsnämnden enligt kommunprotokollet, daterat den 3 oktober 1989. Nämnden tillstyrkte anläggandet av en boulebana bakom stationshuset i Mölle och lämnade ett bidrag på 2 900 kronor till markplanering. Det ryktades att någon på mötet hade yttrat: »Ja, vi måste väl göra någonting även för Mölle«.
Intresset för en bouleklubb växte till sig trots avsaknaden av bra banor. Redan i slutet av 1989 upptog klubbens första matrikel 27 medlemmar. Det kan vara av intresse att ta del av namnen på denna lista.

1989 års medlemskader

Efter kommunens positiva besked begav sig styrelsemedlemmarna, tillsammans med andra boulepionjärer, ut på sponsorjakt. De möttes av ett stort gensvar från företag och privatpersoner. Schaktningen kunde påbörjas våren 1990.

En rejäl bädd av makadam spreds ut och ovanpå denna tio lass grus som ytskikt. Staketstolpar tiggdes ihop och frivilliga stod i Gunnar Söderbergs garage och vitmålade dem, givetvis med skänkt färg. Träd och växter tiggdes ihop till nuvarande rabatt och mycket annat.

Efter allt arbete kunde klubben den 21 maj 1991 inviga de första sex banorna till tonerna av Tage Thiis dragspelsmusik. Representanter för fritidsnämnden, sponsorer, byföreningen och Höganäskorpen inviterades. Klubbens medlemmar samlades vid banorna, förfriskningar serverades från klockan 13.

Vid invigningen höll Åke Thomson, klubbens nyvalde ordförande efter Olle Könsberg, ett bejublat tal. Sedan klippte fritidsnämndens ordförande, Rolf Norellinnan, bandet. Talet i sin originalversion finns bevarat; inte minst Åke Thomsons handskrivna ändringar och tillägg är intressanta.

Åke Thomsons invigningstal

Invigningskloten kastades, och därefter bjöd man in gästerna till match. Denna stora dag i klubbens historia uppmärksammades också av Helsingborgs Dagblad.

Så här stod det i tidningen
Fritidsnämnden överlämnade samtidigt till klubben en korp tillverkad av höganäskeramikern Klase Junior. Denna korp flyger fortfarande med oss, och den finns i gott förvar.

Men klubben nöjde sig inte med dessa sex banor, utan fick kommunens tillstånd att utöka med tre. Igen var man ute med tiggarstaven. I maj 1994 invigdes de nya banorna, och Tage Thiis, klubbens 92-årige nestor, klippte det blågula bandet.

Samtidigt uppmärksammades tillkomsten av Mölles minsta park, den Schybergska Parken. Den hade kunnat anläggas efter ett generöst bidrag från Per-Eric och Ulla Schyberg. En reporter från Helsingborgs Dagblad var på plats och det blev en trevlig artikel i tidningen.

Tage Thiis klippte bandet

Klubbens utgifter för de tre nya banorna blev 5 713 kronor, varav avplaning, schaktning och avvägning samt grus uppgick till 4 451 kronor, vilket redovisades i verksamhetsrapporten för 1994. Vad de tidigare sex banorna hade kostat att anlägga har jag inte kunnat hitta i de arkiverade handlingarna.

Och så här ser våra nio banor fortfarande ut. Jag sänder en tacksamhetens tanke till alla entusiaster som skapade klubbens fina banområde.

Jubileer

Fem år – 1994

Jubileet uppmärksammades den 10 augusti 1994. Enligt festprogrammet började det med en drink. Bord och stolar hade ställts ut på banorna fyra, fem och sex. Det var samma upplägg som vid invigningen i maj samma år av Schybergska Parken och de tre nya banorna.

Därefter promenerade sällskapet under sång och glam till Söderbergs Café för förtäring. Som varmrätt serverades stek med potatis, grönsaksfat, lingon för 85 kronor samt kaffe och kaka för 30 kronor.

Dryckerna var genomgående vin eller öl och dessa skulle klubbens loppisgäng stå för. De hade garanterat att deras förväntade intäkter skulle räcka. Avec till kaffet betalades ur egen ficka direkt vid serveringen.

Underhållning skulle kunna erbjudas genom att Söderberg skulle spela några varv på sitt positiv. Grammofon och skivor »kan förmodligen ordnas hos före detta polis i Gylleröd« – hos Kjell Larsson med andra ord.

Betalningen skulle ske i god tid före den 10 augusti och högst 70 personer skulle kunna vara med. Allt detta och lite till står att läsa i styrelsenoteringar den 11 juli 1994.
Enligt ett protokoll som föregick jubileet avsade sig kassören sitt uppdrag i protest mot att styrelsen hade beslutat att förskottera 1 500 kronor för festligheterna på Söderbergs i avvaktan på att pengar från den kommande loppisen skulle flyta in.
På det nästkommande styrelsemötet, den 10 augusti, tog kassören emellertid tillbaka sin avsägelse. Jag förmodar att allt sedan var frid och fröjd igen.

Men det visade sig att beloppen fick revideras en hel del. Enligt ett protokoll den 16 augusti 1994 hade nämligen notan för vinet blivit betydligt dyrare än beräknat; den hamnade på 3 760 kronor.

Tillgångarna i klubben uppgick enligt kassören till 2 396 kronor, vilket fick till följd att styrelsen tog upp en förhandling med Söderbergs om att få betala 2 000 kronor direkt och avvakta med det resterande beloppet till efter loppmarknaden.

 
Tio år – 1999

Detta jubileum firades den 14 augusti . I protokollet den 22 september står det så här: »Sommarmötet och jubileet var mycket lyckade men tyvärr fick man inget gehör från pressen. Grundarna av klubben, Olle Könsberg och Sune Rydén, hyllades med var sin flaska boulewhisky. Festkommittén avtackades med en stor fruktkorg.«

Jan »Plåtis« Svensson överlämnade en fin glasskål på träfot till klubben. Den blev ett vandringspris i KM Singel, ett pris som fortfarande cirkulerar i klubben; numera dock utan glasskål efter en olyckshändelse. I dag är träsockeln fulltecknad med graveringar; den behöver därför byggas på för att framtida mästare ska få plats. De flesta singelmästerskapen under klubbens historia innehas av Siv och Jan Andersson. 
Greta Yngve presenterade under kvällen en visa och en dikt med titeln Pétanque – tres bon – avec plaisir. Båda inslagen blev uppskattade.

Greta Yngves bidrag till festen
 
Femton år – 2004

Firandet av jubileet slogs ihop med sommarmötet. Den 14 augusti hölls därför ett kombinerat sommarmöte/jubileum.  Under det inledande mötet var 43 medlemmar med.
Till den efterföljande festen i klubbens tält anslöt sig ytterligare en handfull personer; inalles 50 medlemmar gick till bords. Inledningsvis avnjöt de Charlies förrätt, bestående av ål och äggröra. Sedan följde huvudrätten som Margit och Torsten Starfelt respektive Bobs och Eva-Lena Svensson hade ordnat till allas belåtenhet.

 
Tjugo år – 2009

Klubbens två decennier firades den 15 augusti. När festen skulle börja öste regnet ned, men det skrämde inte bort deltagarna. Ett sextiotal medlemmar var på plats.

Invigningen blev högtidlig genom att två honoratiores klippte det blågula bandet. Det var dels klubbens grundare och förste ordförande, Olle Könsberg, dels Wera Thomson, hustru till klubbens andre ordförande. Musikern Jan Pettersson, särskilt engagerad för uppdraget, bidrog med en vacker trumpetfanfar.

Sedan kunde alla, med ett glas bubbel i handen, inta sina platser i tältet och njuta av mat, dryck och musik.

FÖRST EN TÅRTBIT  Det var ingen vanlig dag med boulespel. Klubben bjöd på jubileumstårta
och spelarna fick ta paus och mumsa på en bit. Foto Björn Sahlsten.

FESTEN STARTAR  Wera Thomson och Olle Könsberg öppnade festen. Till vänster syns
Per-Erik Schyberg. Foto Björn Sahlsten.

Särskilda händelser

Stortävling omvandlades till pröva-på-boule
I juli 1991 firade byföreningen Mölle 500 år. I förberedelserna inför detta gick byföreningen ut med att det skulle bli en stor bouletävling på jubileumsdagen. Detta resulterade i en allvarlig skrivelse från bouleklubben till byföreningen.

På grund av begränsningen till dåvarande sex banor kunde en inbjudan till andra bouleklubbar i Kullabygden inte komma på fråga. Kompromissen blev till slut en invitation till bybor och sommargäster om pröva-på-boule under jubileumsdagen.

Hög kommunikationsmast stoppades
1992 sökte Televerket Radio i Malmö tillstånd för att sätta upp en 24 meter hög kommunikationsmast på stationsområdet, vilket väckte massiva protester från Mölle Byförening, Mölle Bouleklubb och Gylleröds Samfällighetsförening. Protesterna bidrog till att byggnadsnämnden avslog ansökan med hänvisning till att mastens placering var olämplig.

I samma skrivelse framförde bouleklubben till kommunen att bouleplanen borde ritas in i illustrationskartan och därmed markeras i planhandlingarna. Kommunen gick med på klubbens begäran, vilket stärkte klubbens ställning i officiella sammanhang.

Som en parentes kan nämnas att på styrelsemötet den 7 april 1992, i vilket dåvarande ordföranden redogjorde för protestskrivelsen till stadsbyggnadskontoret, reserverade sig kassören mot skrivelsen med motiveringen att klubben hade yttrat sig i en fråga som inte angick bouleklubben – en hållning som jag har svårt att förstå.

För att minska slitaget på banorna
Under samma period kom en annan idé upp på styrelsens bord. Förslaget var att de sex banorna under vissa perioder skulle ändras till fem. På så sätt kunde man minska på slitaget av banorna om man samtidigt ändrade utkastplatser och nedslagsplatser. Förslagsställaren fick inget gehör, men han hade onekligen en poäng.

Lite skadegörelse – trots allt
Kvällen den 15 oktober 1994 drabbades klubben av skadegörelse i samband med disco i annexet. Några ungdomar rev ned skyltarna med texten Mölle Bouleklubb. Samma öde drabbade anslagstavlan. Med tanke på att klubben har varit igång i 25 år har den ändå klarat sig väl från denna typ av ovälkomna besök.

Blåbärsstopp i Mölle
Söndagen den 19 juni 1994 utgick det årligen återkommande veteranbilsrallyt från hamnplanen i Höganäs. Slutmålet var Sofieros slottspark. Över 90 ekipage deltog, både bilar och motorcyklar. Från Höganäs gick färden via Mölle, och där bjöds deltagarna på blåbärssoppa vid bouleplanen. Soppan sponsrades av bouleklubben med 130 kronor, byföreningen med 300 kronor och Ica Fyren med 70 kronor.

VETERANBILSRALLY   Ett etappmål låg i Mölle intill bouleplanen, och där serverades
deltagarna blåbärssoppa. Malte Nilsson och Per-Eric Shyberg står till höger på bilden.

Bangolf blev inte av
Lena och Roland Meyer presenterade 1994 sin idé att få anlägga också en bana för bangolf på området där Mölle Beachvolleyklubb numera håller till. Bakom paret fanns ett uppriktigt intresse från flera Möllebor; de efterlyste flera aktiviteter i Mölle.

Tyvärr gjorde kommunen tummen ned med motiveringen: »detta vore att gå emot den plan som är på gång för området och tanken är att där skall bli ett grönområde med bollplan.« Och så blev det – fast inte på det åsyftade området.

Inträdesavgift inget för bouleklubben
På ett styrelsemöte år 2000 kom det upp ett förslag att klubbens skulle ta ut en inträdesavgift på 200 kronor av nya medlemmar, och samtidigt skulle det krävas en skriftlig rekommendation från tre medlemmar. Förslagets röstades ned med kraft.

Förrådsfrågan löstes snabbt och billigt
Våren 2001 hade klubben kontakt med byggnadsnämnden om att få sätta upp en bod för förvaring av trädgårdsmöbler och annat. Kommunen översände en blankett för byggnadslov jämte besked om en bygglovskostnad på 3 000 kronor.

Den beräknade kostnaden för materiel till bygget hamnade på 7 000 kronor. Detta sammantaget gjorde att styrelsen i stället beslutade om att sätta upp det nuvarande tältförrådet, vilket effektuerades av några medlemmar.

Ingen benhård tolkning av boulereglerna
En förfrågan kom till styrelsen inför mötet den 29 mars 2006 om vilka regler som tillämpades i bouleklubben. Styrelsen menade att klubben i stort sett följde Svenska Bouleförbundets regler, men att klubben hade en mer liberal syn på reglerna. Därigenom kunde spel och tävlingar ske under mer lättsamma former – allt enligt den ursprungliga devisen i klubbens första styrelseprotokoll.

Stationsjubileum med pröva-på-boule
Den 17 juli 2010 ordnade byföreningen festligheter på temat  Stationshuset 100 år. Bouleklubben bidrog med dels en särskild tävlingsdag, dels med en populär pröva-på-dag. Det blev en härligt solig dag med många besökare; i allt en lyckad dag för både byföreningen och bouleklubben.

STATIONEN 100 ÅR   Det var stort pådrag när stationen firades. Bouleklubben bidrog
med att ordna en pröva-på-dag. Flera bilder »» klicka här. Foto Gunnar Edström.

Klubbens seniora medlemmar
En mycket uppskattad veteranträff anordnades i stationshuset den 8 april 2011. Ett 30-tal personer var med. Det var medlemmar som inte längre spelade, men hade fortsatt att stödja klubben . Under eftermiddagen underhöll lutasångaren Bosse Magnusson.
VETERANTRÄFFEN    lockade ett 30-tal deltagare. Från vänster: Maj-Britt Hansson,
Elisabeth »Bessan« Södergren, Karin Bolin och Bengt Bring. Flera bilder »» klicka här.
Foto Christer Wallentin
Inkomstbringande loppmarknad
Den 19 juni 2012 arrangerade klubben en omfattande Loppis på banorna. En intensiv kampanj hade föregått dagen med information till varje hushåll i Mölle, uppbackat av annonsering i Helsingborgs Dagblad.

Ett antal loppisbord hyrdes ut till privata loppisstånd. Intäkterna uppgick till drygt 16 000 kronor. I det beloppet ingick en penninggåva från Per-Eric Schyberg. Med tanke på det goda ekonomiska resultatet donerade klubben 1 500 kronor till ett skolprojekt i Uganda.
STORT INTRESSE  Bouleklubbens loppmarknad hölls på bouleplanen. Kommersen kom
snabbt igång. Från vänster: Gunnar Edström, John Albertsen, Ann-Kari Zenkert, Karin Svensson,
Carola Hannah, Lena Heiberg och Lena Berg. Flera bilder klicka här. Foto Christer Wallentin.

Klubbens ordföranden

Olle Könsberg  1989–1990
Åke Thomson  1990–1995
Per Eric Schyberg  1995–2001
Charlie Swensson  2001–2005
Bengt Bring  2005–2006
Charlie Swensson  2006–2007
Gunnar Edström  2007–2015
Bosse Hansson 2015–

Årsavgiftens storlek

1989–1992      25:-
1993–2000     50:-
2001–2004     75:-
2005–2012   100:-
2013–             150:-

Bilagor

1.  Ett improviserat sammanträde; protokoll den 15 augusti 1989. Klicka här
2.  Den första styrelsen och klubbens stadgar; protokoll den 12 september 1989. Klicka här
3.  Debut i dagspressen; artikel i Helsingborgs Dagblad i september 1989. Klicka här
4.  1989 års medlemskader. Klicka här
5.  Åke Thomsons invigningstal; talarmanus för invigningen av sex banor. Klicka här
6.  Så här stod det i tidningen; artikel i Helsingborgs Dagblad den 21 maj 1991. Klicka här
7.  Tage Thiis klippte bandet; artikel i Helsingborgs Dagblad den 24 maj 1994. Klicka här
8.  Greta Yngves bidrag till festen; en visa och en dikt. Klicka här
9.  En specialskriven visa för kvällen av Greta Yngve. Klicka här
.................................................................
Bilagor som inte nämns i texten
10.  Deltagare vid den första träningen; närvarolista den 22 augusti 1989. Klicka här
11.  Det första året; verksamhetsberättelse, ekonomirapporter. Klicka här
12.  Boulefest i Mölle; visa till sommarfesten i augusti 2013 av Jörn Heiberg. Klicka här